ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวด
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบที่ 3

จำนวน 32 ท่าน และสำรองจำนวน 8 ท่าน

รายชื่อผู้เข้ารอบ

1. จันทรรัสม์ เอี่ยมเล็ก
2. จิดาภา วัชรสินาพร
3. ชนม์ระวี คล่องดี
4. ชมชนก ดาระปรารมภ์
5. ชมพูนุท แน่นอุดร
6. ชลกาญจน์ พวงน้อย
7. โชคคณา ตรีสุวรรณ
8. ณธิดา ขลุ่ยภิรมย์รัตน์
9. ณินทิรา จงสุขไว
10. ธัญชนก กังนิกร
11. นันท์นิชา แซ่หวง
12. พรสุดา นันทะวงษ์
13. พัชริดา พลายแก้ว
14. พิมพ์นารา ยมภักดี
15. พิมพิกา ชื่นชูผล
16. พุทธิดา อินนุพัฒน์
17. เพ็ญพิมล ศศิธรรมวงศ์
18. ภคมน ดาระปรารมภ์
19. ภัครดา อิ่มสุขศรี
20. ภูวิศา ฉวาง
21. ยมลพร ยอดนพเกล้า
22. รัตนรัตน์ ศรีคง
23. ลพัฎร์ฐิดา คงกระพันธ์
24. วรัญชนา ระดมเล็ก
25. วราภรณ์ อุดมศรีสุข
26. วิลาสินี จันร์วุฒิวงศ์
27. ศิริเพ็ญ พันธุ์เกตุมงคล
28. สราลี ประสิทธิ์ดำรง
29. สุพิชชา ศรีธนวิบุญชัย
30. สุภัสสรา แววสวัสดิ์
31. อธิตานันท์ รัชตะภัทราเศรษฐ์
32. อริสรา ศิลปศิริพร


รายชื่อผู้เข้ารอบ (สำรอง)

1. วาศินี รุ่งแสงสว่างวรรณ
2. อิสริยา นิรัคฆนาภรณ์
3. ณฐิชา มงคลศิริ
4. สมสมัย มั่นวิมล
5. พรธิดา ยาศรี
6. สุรีพร คลังนุช
7. ไกรรวี หมั่นไร่
8. ปลายฟ้า ทองดอนพุ่ม